کد خبر: 1889047
خشکسالی بی سابقه در اروپا
خشکسالی که بخش زیادی از اتحادیه اروپا را سوزانده است، بدترین خشکسالی از قرن شانزدهم تاکنون است.