اعتراضات در کنیا

تصاویری از اعتراضات در کنیا را مشاهده می کنید.معترضان هنگام شرکت در تظاهرات سراسری بر سر هزینه های زندگی و رئیس جمهور ویلیام روتو به سمت افسران پلیس ضدشورش سنگ پرتاب می کردند. خبرنگار : محسن عسگری
اعتراضات در کنیا