اختتامیه دانش آموختگی دانشجویان دوره ۳۳ دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش

مراسم اختتامیه دانش آموختگی دوره ۳۳ دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش (دافوس) با حضور امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
اختتامیه دانش آموختگی دانشجویان دوره ۳۳ دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش