مجمع انتخاباتی فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی

مجمع انتخاباتی فدراسیون فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی به ریاست محمد شروین اسبقیان معاون قهرمانی وزرات ورزش و با حضور مناف هاشمی دبیرکل کمیته ملی المپیک برگزار شد.
مجمع انتخاباتی فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی