همایش اقتصاد و قدرت دریامحور

همایش اقتصاد و قدرت دریامحور با حضور امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار شد.
همایش اقتصاد و قدرت دریامحور