مشترک گرامی

بر اساس ماده واحده مصوب آبان 1388 مجلس شورای اسلامی (شمول قانون مطبوعات بر خبر گزاری ها و سایت های خبری )
و بر اسا س بند الف ماده 7 قانون مطبوعات و تبصره ذیل این ماده ، دسترسی به این سایت خبری تا دریافت مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات امکان پذیر نمی باشد.
برای مشاهده رسانه های دارای مجوز ( اعم از چاپی و الکترونیکی ) به آدرس Press.Farhang.gov.ir مراجعه فرمایید .
همچنین برای درخواست مجوز به آدرس e-rasaneh.ir مراجعه شود.